Text Size
Catalan
Deixa'ns

Món de Capacitats

1 Un projecte de Fexas i Fundació la Caixa forma a voluntaris per a fer acompañaments a persones sordcegues 3813
2 Les televisions hauran de cumplir un mínim d'accessibilitat per a les perosnes amb discapacitat 3759
3 Curs de Sordceguesa on-line 4540

Signar

Xarxes Socials